GRUS GRAV NEJ TAK

 

Råstofplan 2020

 

 
 

Kæmpe GRUSGRAV øst for Kragelund & Øster Snede

Vi, borgere omkring den planlagte grusgrav, ønsker at protestere imod “forslag til nyt råstofområde i Råstofplan
2020, “Råstofgraveområde Kragelund, Hedensted Kommune”.

Det vil belaste vores skoleveje og byområder, med
en meget stor mængde tung trafik, og medføre støj, støv og usikre trafikforhold i området i mange år.

Vi ønsker at vores område er attraktivt at bo og bosætte sig i og mener at en kommende grusgrav vil hindre dette.

Underskriftsindsamlingen vil blive brugt i forbindelse med høringssvar til Region Midt (senest d.1/9 2020) og i forbindelse med at grusgraven skal diskuteres i Hedensted Kommunes Tekniske udvalg d. 11/8 2020 og behandles på det efterføgende byrådsmøde.

Hermed vore begrundelser for, at der ikke skal være grusgrav her:
Vi mener ikke vejnettet i området trafiksikkerhedsmæssigt kan bære alle de mange lastbiler.

Vi kan ikke forsvarligt lade de mange lastbiler, kører på Ribevej op forbi Øster Snede skole, på Herredsvej og op på Højmarksvej, forbi Kragelund Efterskole, eller at de drejer op mod Bøgballevej mod Bøgballe.

Det betyder, at det kun er muligt med udkørsel på Ribevej, hvor der så kun må drejes til venstre ind under motorvejen mod Lundagervej, her er oversigtsforholde gode, men denne strækning er skolevej for de stører elever, de der går til gymnastik og fritidsaktiviteter i Løsning, samt mange der cykler til og fra arbejde.  
 (Som eksempel har vi hørt at der i perioder kører 1 lastbil fra Ørum grusgrav i minuttet)  -

Graveområdet er meget stort, og ligger tæt på rigtig mange mennesker, hvilket vil betyde at utrolig mange huse vil falde i værdi, og vil være meget svære at sælge, især til familier med børn, for slet ikke at tale om, at muligheden for nye udstykninger vil forringes væsentligt.

Vores skole og SFO i Øster Snede har brug for nye tilflyttere, for at kunne sikre en god udvikling i området.

Støjen og støvgener, vil være meget omfattende, da udgravningen på grund af den høje grundvandsstand ikke vil kunne foregå under niveau, som i de fleste andre grusgrave, hvilket vil forsøges dæmpet med store jordvolde, det hjælper ikke i alle tilfælde. (vi kender det fra støj fra motorvejen, nogle dage høres den ikke, andre dage føles den meget tæt på)

Det bekymrer os, at der skal arbejdes oven på et område, med drikkevandsinteresser, når der i en længere årrække skal køre mange biler og maskiner, med fare for udslip af olier m.m.

Vi mener at Hedensted kommune, i forvejen bidrager med en meget stor procentdel af regionens råstoffer, med store gener for borgerne, efter sigende ca. 16% af regionens udvinding  - 

Vi frygter at hele området får et dårligt image, nu er vi næsten kommet af med betegnelser, at det er der DAKA lugter, nu vil der komme et som allerede er startet, Kragelund er af flere blevet benævnt Gravelund.

Tilbage til forsiden.

 
               
               

     

www.grusgravnejtak.dk